logo

Процедура на пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка, одобрена с Решение № Р-10/22.06.2017г.


Предмет: „ОРГАНИЗИРАНЕ ФУНКЦИОНИРАНЕТО И ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА УСЛУГИ В КРИЗИСЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА, ЖЕРТВИ НА ТРАФИК НА ХОРА, В ГР. СОФИЯ“ във връзка с изпълнение на проект „Швейцарско-българско сътрудничество за идентификация и дългосрочно подпомагане на деца и възрастни жертви на трафик на хора“, изпълняван по сключен договор между швейцарското междинно звено и Национална комисия за борба с трафика на хора. Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез пряко договаряне с определени лица: Reshenie Покана за участие в процедура на пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка, одобрена с Решение № Р-10/22.06.2017г.: покана договаряне част 1Покана договаряне част 2 Приложения: Техническа спецификация: Appendix 1 Проект на договор: Appendix 2 - Proekt na dogovor Образец ЕЕДОП: Appendix 3 - EEDOP Декларация по чл. 44, ал. 1 от ППЗОП: Appendix 4 - Declaration 44 PPZOP Декларация за съгласие за участие като подизпълнител: Appendix 5 Списък екип: Appendix 6 - Spisak ekip Декларация по чл. 65 от ЗОП: Appendix 7 - Declaration 65 ZOP Декларация по чл. 39, ал. 3, т.1, б."в" и "г" от ППЗОП: Appendix 8 - Declaraion Saglasie Dogovor Техническо предложение: Appendix 9 - Technichesko predlojenie Ценово предложение: Appendix 10 - Tzenovo predlovenie Примерен опис на документи: Primeren opis na dokumentite   Решение за определяне на изпълнител: Решение определяне на изпълнител Протокол от заседанието на комисията: Протокол комисия 28.06 Доклад за резултатите от работата на комисията: Doklad Договор със Сдружение Асоциация Деметра за възлагане на услугата: Договор