logo

Откриване на Процедура „публично състезание” по реда на глава двадесет и пета от ЗОП за възлагане на обществена поръчка


Откриване на Процедура "публично състезание" по реда на глава двадесет и пета от ЗОП с предмет: „ОРГАНИЗИРАНЕ ФУНКЦИОНИРАНЕТО И ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА УСЛУГИ В КРИЗИСЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА, ЖЕРТВИ НА ТРАФИК НА ХОРА, В ГР. СОФИЯ“ Необходимите документи могат да бъдат намерени по-долу: Решение Обявление Документация Приложения към документация: Приложение 1 Техническа спецификация  Приложение 2 Проект на договор Приложение 3 Appendix 3 - EEDOP (2) Приложение 4 Декларация Приложение 5 Декларация 5 Приложение 6 Списък екип Приложение 7 Декларация 65 Приложение 8 Декларация по чл. 39 Приложение 9 Техническо предложение Приложение 10 Ценово предложение Приложение примерен опис на документите   Решение за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка: Решение прекратяване