logo

Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20 ал. 2 от ЗОП чрез провеждане на "публично състезание"


Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка "публично състезание" с предмет: "Организиране функционирането и предоставяне на услуги в приют за временно настаняване с център за закрила и помощ на пълнолетни жертви на трафик на хора в гр. София" Необходимите документи могат да бъдат намерени по-долу: Решение: Решение за откриване на процедура Обявление: Обявление за поръчка Документация: Documentacia Приложения към документация:  Приложение 1 - Техническа спицификация: Appendix 1 - Technicheska specifikacia Приложение 2 - Проект на договор: Appendix 2 - Proekt na dogovor Приложение 3 - EEDOP: Appendix 3 - EEDOP Приложение 4 - Декларация 44 PP ZOP: Appendix 4 - Declaration 44 PPZOP Приложение 5 - Декларация за участие на подизпълнител: Appendix 5 Приложение 6 - Списък екип: Appendix 6 - Spisak ekip Приложение 7 - Декларация 65 ЗОП: Appendix 7 - Declaration 65 ZOP Приложение 8 - Декларация по чл. 39: Appendix 8 - Declaraion Saglasie Dogovor Приложение 9 - Техническо предложение: Appendix 9 - Technichesko predlojenie Приложение 10 - Ценово предложение: Appendix 10 - Tzenovo predlovenie Приложение  - Примерен опис на документите: Primeren opis na dokumentite   Протокол на комисията по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП: Protokol komisiq 22.05.2017 Съобщение:  Комисията насрочва второ публично заседание на Комисията на 26 май, 2017г., от 10.00ч. в Администрацията на НКБТХ на адрес: гр. София, бул. Г.М. Димитров №52А, за отваряне на предлаганите ценови параметри.   Протокол на комисията за разглеждане на ценовите предложения от 26.05.2017: Protookol 26.05.2017 Решение относно определяне на изпълнител на обществена поръчка: Reshenie 26.05.2017 Договор за възлагане на услуга с Фондация за социална промяна и включване: Договор