logo

Откриване на възлагане на обществена поръчка на стойност по чл.20 ал.3 от ЗОП с публикуване на обява за събиране на оферти


Откриване на възлагане на обществена поръчка за услуги чрез събиране на оферти с предмет: „ОРГАНИЗИРАНЕ ФУНКЦИОНИРАНЕТО И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ В ПРИЮТ ЗА ВРЕМЕННО НАСТАНЯВАНЕ И ЦЕНТЪР ЗА ЗАКРИЛА И ПОМОЩ НА ЖЕРТВИ НА ТРАФИК, И ПРИЮТ ЗА ВРЕМЕННО НАСТАНЯВАНЕ И ПОСЛЕДВАЩА РЕИНТЕГРАЦИЯ В ОБЩИНА БУРГАС“ Необходимите документи могат да бъдат намерени по-долу: - Обява за откриване на възлагане обществена поръчка - Решение за откриване на възлагане на обществена поръчка - Документация за възлагане на обществена поръчка, чрез събиране на оферти при условията на чл. 187 от ЗОП   Съобщение 7.3.2017 г.   НКБТХ уведомява заинтересованите лица, че на основание чл. 96 от ППЗОП срокът за подаване на оферти по публикуваната обява е удължен до 10 март 2017 г., 17:00 ч. Офертите ще се отварят в Секретариата на НКБТХ на 13 март 2017 г., 10:00ч. Протокол от дейността на комисия за разглеждане и оценка на офертите и класиране на участниците: Протокол   Решение относно определяне на изпълнител на обществена поръчка чрез възлагане с публикуване на обява за събиране на оферти: Решение