logo

Вид на процедурата: ПУБЛИЧНА ПОКАНА - ПРИКЛЮЧИЛА


Име на поръчката: Печат на информационни материали по следните обособени позиции: 1. Печат на визитки и папки за нуждите на Администрацията на НКБТХ. 2. Печат на три практически ръководства по проект № HOME/2010/ISEC/AG/016/30-CE-0447209/0021 – „Разработване на общи насоки и процедури по идентификация на жертви на трафик на хора" 3. Предпечатна подготовка и печат на материали относно правата на жертвите на трафик на хора съгласно Конвенцията на Съвета на Европа за борба с трафика на хора. Уникален номер в регистъра на АОП - 9017507  Заповед за стартиране на обществена поръчка, чрез публична покана - ЗА 38/10.07.2013 г. Приложение 1 към Заповед за стартиране на обществена поръчка, чрез публична покана - заглавна страница Приложение 1 към Заповед за стартиране на обществена поръчка, чрез публична покана - пълен текст Протокол от заседание на Комисията за получаване, разглеждане и оценка на офертите