logo

Вид на процедурата: ДИРЕКТНО ВЪЗЛАГАНЕ


Име на поръчката: Изработване на карта на институциите в изпълнение на договор с рег. № 10-16-61/ 12.06.2012 г. сключен между Националната комисия за борба с трафика на хора и Министерство на финансите, Управляващия орган на ОПАК – Дирекция „Оперативна програма „Административен капацитет" за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Административен капацитет" (ОПАК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд за изпълнение на проект „Подобряване на националната политика за борба с трафика на хора чрез трансфер на знания, опит и добри практики". Образец за ценова оферта Покана за подаване на оферти