logo

Вид на процедурата: ПУБЛИЧНА ПОКАНА - ПРИКЛЮЧИЛА


Име на поръчката: Осигуряване на логистика за организиране и провеждане на работна среща по проект "Разработване на общи насоки и процедури по идентификация на жертви на трафик на хора", финансиран от Европейската комисия. Уникален номер в регистъра на АОП - 9014169 Заповед за стартиране на обществена поръчка, чрез публична покана - ЗА 27/08.04.2013 г. Приложение 1 към Заповед за стартиране на обществена поръчка, чрез публична покана Протокол от заседание на Комисията за получаване, разглеждане и оценка на офертите