logo

Вид на процедурата: ПУБЛИЧНА ПОКАНА - ПРИКЛЮЧИЛА


Име на поръчката: Изработване на дизайн, предпечатна подготовка, отпечатване и доставка на материали във връзка с дейности по осигуряване на публичност и прозрачност в изпълнение на договор с рег. № 10-16-61/ 12.06.2012 г. сключен между Националната комисия за борба с трафика на хора и Министерство на финансите, Управляващия орган на ОПАК – Дирекция „Оперативна програма „Административен капацитет" за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Административен капацитет" (ОПАК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд за изпълнение на проект„Подобряване на националната политика за борба с трафика на хора чрез трансфер на знания, опит и добри практики". Уникален номер в регистъра на АОП - 9014151 Заповед за стартиране на обществена поръчка, чрез публична покана - ЗА 26/08.04.2013 г. Приложение 1 към Заповед за стартиране на обществена поръчка, чрез публична покана Информация и публичност по ОПАК Въпроси и отговори ОПАК   Протокол от заседание на Комисията за получаване, разглеждане и оценка на офертите