logo

Повишена е оценката за България в Доклада за трафика на хора на Държавния департамент на САЩ за 2024 г.


Държавният департамент на САЩ повишава оценката за България в публикуваниятази седмица Доклад за трафика на хораза 2024 г. От наблюдавания списък, страната ни преминава в Група 2 на държави, които полагат значителни усилия за противодействие на трафика на хора.

Според доклада, правителството демонстрира цялостно повишаване на усилията за противодействие на престъплението в сравнение с предходния отчетен период. Въпреки че държавата ни не отговаря напълно на минималните стандарти за елиминиране на трафика на хора, значителните усилия в тази посока са достатъчни за повишаване на оценката на страната.

Част от акцентите в доклада, свързани с положителния напредък на България в противодействието на трафика на хора, включват значителното завишаване на образуваните наказателни производства, повишаването на бюджета на Националната комисия за борба с трафика на хора с повече от 190 % през 2023 г., както и приемането с решение на Министерския съвет на Националната програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите за 2023 г. Като положително развитие е отчетено също и приемането на четиригодишна Национална програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца и съответния план за изпълнение, включващ мерки за децата жертви на трафик. В допълнение, като пример за напредък са изтъкнати усилията, които държавата полага по линия на междуинституционалното сътрудничество в процеса на разследване и наказателно преследване, по отношение на превенцията, обмена на опит и повишаване на капацитета на различни спеиалисти, както и предоставянето на специализирана закрила и подкрепа на жертвите на трафик на хора, в т. ч. и допълнително разкритите социални услуги, които са достъпни и за пострадалите от престъплението.

Докладът включва и препоръки за полагане на допълнителни усилия в процеса на разследване, наказателно преследване и налагане на ефективни наказания за извършителите; увеличаване на финансирането и осигуряване на устойчивост на специализираните услуги за жертви на трафик; повишаване на усилията при идентифицирането на случаи на трафик на хора с цел трудова експлоатация; подобряване на системата за събиране и анализ на данни за престъплението и пострадалите лица и др.