logo

Приключи изпълнението на проект „Осигуряване на устойчивост на специализираната подкрепа за жертвите на трафик на хора“


                                                                                                             

 

Приключи изпълнението на проект „Осигуряване на устойчивост на специализираната подкрепа за жертвите на трафик на хора“, в рамките на процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Развиване на ИТ решения за повишаване на обмен на информация с други държави членки. Обучителни курсове за събиране и анализ на данни. Подпомагане на правоприлагащи органи“ (BG65ISNP001-5.015), по Фонд „Вътрешна сигурност“, с отговорен орган Дирекция „Международни проекти“ към Министерство на вътрешните работи и изпълняван от Националната комисия за борба с трафика на хора. 

Основен фокус в изпълнението на проекта беше осигуряването на подкрепа, грижа и закрилата за жертвите на трафик на хора, като основен национален приоритет на системата на България за противодействие на престъплението и съответното законодателство, като и част от ангажиментите на страната по линия на международните правни инструменти, по които е страна.

Настоящият проект осигури устойчивост при предоставянето на специализирани услуги за жертви на трафик на хора в България чрез възобновяването на дейността на Приюта за временно настаняване на жертви на трафик на хора (ПВНЖТХ) в гр. София, чието устойчиво функциониране е от ключово значение за пълноценното осигуряване на цялостната система за закрила и прилагането на Националния механизъм за насочване и подкрепа на жертви на трафик на хора в България.