logo

Информационна сесия със професионалисти, служители на ОД МВР Варна и Гранична полиция.


На 29.05.2024 г. в Младежки дом на Община Варна, в изпълнение на      Програмата за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите за 2024 г., Раздел III, „Обучение и квалификация на кадри“, Местната комисия за борба с трафика на хора - Варна съвместно с Националната комисия за борба с трафика на хора и дирекция „Превенции“, Община Варна проведеинформационна сесия на професионалисти, служители на МВР на тема: „Трафик на хора и закрила на жертвите – тенденции и отговори на предизвикателствата“.

Целта на обучението бе да повишим познанията и подготовката  на служителите на МВР за разкриване и предотвратяване на престъплението „Трафик на хора“. Да разпознават  профила на жертвите. Да извършват идентификация на първо ниво и насочване на жертвите към услугите за предоставяне на закрила, както и повишаване на чувствителността към жертвите.

В хода на обучението служителите бяха запознати с видовете експлоатационни цели на трафика на хора,  правната рамка и разграничаване от други сходни по състав престъпления. Представена бе дейността на НКБТХ и МКБТХ Варна, структура и функции. Беше разгледан Националния механизъм за насочване и подпомагане на жертви на трафик на хора – стандартни оперативни процедури. Разгледани бяха отговорностите и действията на отделните институции и организации при получаване, отработване на сигнали за жертви на трафик на хора.

В обучението се включиха 17 служители,младши полицейски инспектори от РПУ на ОД МВР-Варна, Гранично полицейско управление Пристанища Варна, Гранично полицейско управление Летище Варна.