logo

Академия за доброволци и специализирано обучение за професионалисти за рапознаване на рисковете от трафик на хора през Интернет


В изпълнение на Програмата за дейността на Местната комисия за борба с трафика на хора – Варна за 2023 г., Раздел II „Превенция“ и Раздел III „Обучение и квалификация на кадри“ и реализиране на Националната програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора, МКБТХ Варна, дирекция „Превенции“, Община Варана организира в х-л „Черно Море“ Варна академия за доброволци на тема: „Ролята на връстниците в разпознаването и превенцията на рисковете от трафик на хора през Интернет“.

На 27 и 28.11.2023 г. стартира двудневно обучение за доброволци от УПК към дирекция „Превенции“, Община Варна, работещи по метода „връстници обучават връстници“. В обучението ще участват 32 доброволци от 11 варненски училища, с разкрити училищни превантивни клубове (УПК). Цели: Запознаване на връстниците с най-големите рискове от ТХ; Запознаване с основните рискове в Мрежата;Развиване на умения за разпознаване, реакция и превенция на трафика на хора в онлайн пространството; Надграждане на презентационни умения по темата ТХ и онлайн рискове; Създаване на стратегии как да предпазват своите връстници.

На 29.11.2023 г. се проведе специализирано обучение за професионалисти (25 секретари на МКБППМН, обществени възпитатели, социални работници и инспектори ДПС) на тема: „Деца и младежи в Мрежата – Как разпознаване и предотвратяваме трафик на хора в дигиталното пространство“. Обучението на професионалистите се обуславя от нуждата от нов вид подход към трафика на хора в дигиталната ера. Цели: Запознаване с тенденциите в престъплението ТХ; Повишаване на знанията и уменията на професионалистите за разпознаване и ограничаване на рисковете от въвличане в ТХ чрез Интернет; Стратегии за реакция при проблем с деца и младежи в Мрежата.

Водещ обученията - г-жа Антоанета Василева – първи вицепрезидент на експертната група за мониторинг по прилагане на Конвенцията за борба с трафика на хора към Съвета на Европа и представител на Националния център за безопасен Интернет.