logo

Посещение на Европейският Анти-Трафик Координатор, Диан Шмит


На 14 и 15 ноември, Европейският Анти-Трафик Координатор, Диан Шмит, проведе двудневно посещение в България.

 Визитата имаше за цел да бъдат обсъдени актуалните тенденции и предизвикателства на национално и европейско ниво, постигнатото до момента и бъдещите действия, в контекста на изпълнението на Стратегията на ЕС за борба с трафика на хора (2021-2025), прилагането и актуализирането на Европейската Анти-Трафик Директива.

 Превенцията, закрилата, разследването и наказателното преследване бяха част от основните теми, обсъдени с институциите членове на НКБТХ, неправителствените и международните организации, представени в България.

 Новите реалности, сред които и онлайн измерението на престъплението, като метод на въвличане, но и като инструмент за превенция и допълнителна възможност за събиране на доказателства беше важен акцент на всички дискусии.

 Диан Шмит отчете добре изградената институционална и законодателна рамка на България в областта на противодействието на трафика на хора, която създава условия за единен отговор на всички отговорни институции и организации.

 Интензивният обмен на опит и подобряване на сътрудничеството, както на двустранно ниво, така и сред държавите членки, чрез мрежите и инструментите за взаимодействие във всички аспекти, с които разполага ЕС, са предпоставка за цялостно подобряване на средата, както в държавите на произход, така и в държавите на дестинация за жертви на трафик на хора.

По време на двудневната си визита, Европейският Анти-Трафик Координатор проведе срещи с всички отговорни институции по темата, както и с неправителствените организации. Диан Шмит посети и приюта за временно настаняване на жертви на трафик на хора в София.