logo

Националната комисия за борба с трафика на хора и Службата на специалния представител и координатор за борба с трафика на хора на ОССЕ органиризараха семинар, във връзка с необходимостта от подобряване на превенцията на трафика на хора в контекста на масовите миграционни потоци.


 
 
Националната комисия за борба с трафика на хора и Службата на специалния представител и координатор за борба с трафика на хора на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) органиризараха семинар, във връзка с необходимостта от подобряване на превенцията на трафика на хора в контекста на масовите миграционни потоци. Събитието се проведе на 5.07.2023 в гр. София.
 
Семинарът събра представители на различни институции и организации на национално и местно ниво. Представени бяха препоръките на Специалния представител и координатор за борба с трафика на хора на ОССЕ, във връзка с необходимостта от подобравяне на превенцията на трафика на хора в контекста на миграционните потоци. Бяха обсъдени предприетите мерки за превенция и реакция на неотложните нужди на хората търсещи убежище, законодателните и политически мерки за превенция и намаляване на факторите, допринасящи за уязвимостта, съдействието за интеграция и подкрепа, подобряването на готовността на механизмите за борба с трафика на хора за мониторинг на рисковете от въвличане в престъплението и разширяване на обхвата на реакцията.
 
 
В семинарът участие взеха представители на: Министерство на вътрешните работи, Министерство на образованието, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на здравеопазването, Министерство на туризма, Държавна агенция "Закрила на детето", Местните комисии за борба с трафика на хора, междуправителствени и неправителствени организации.