logo

Обучение на тема: „Трафик на хора и закрила на жертвите – тенденции и отговори на предизвикателствата“.


На 31 май 2023 г., от 09.30 ч. до 15.30 ч., в зала 17 на Младежки дом, Община Варна в изпълнение на Националната програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите, във връзка с реализиране на мерките, заложени в Националния механизъм за насочване и подпомагане на жертви на трафик на хора, Местната комисия за борба с трафика на хора /МКБТХ/, дирекция „Превенции“, Община Варна в партньорство с Националната комисия за борба с трафика на хора /НКБТХ/ проведе, информационна сесия на професионалисти, 20 служители на ОД МВР Варна, Гранично полицейско управление Пристанище Варна и Гранично полицейско управление Летище Варна

Тема на обучението: „Трафик на хора и закрила на жертвите – тенденции и отговори на предизвикателствата“.

Цел : Да повишим познанията и подготовката  на служителите на МВР, работещи на терен за разкриване, предотвратяване на престъплението „Трафик на хора“, повишаване на чувствителността към жертвите, идентификация и насочване на жертвите на това престъпление.

Темата бе разработена и представена по следните модули:

Престъплението „трафик на хора“. Законодателна рамка. Видове експлоатационни цели и нови форми на трафик. Разграничаване на трафика на хора от други сходни по състав престъпления.

Национална комисия за борба с трафика на хора. Местна комисия за борба с трафика на хора. Структура, функции и дейности.

Национален  механизъм за насочване и подпомагане на жертвите на трафик на хора. Стандартни оперативни процедури.

Предоставяне на закрила и подкрепа на жертвите на трафик на хора. Социално включване (реинтеграция).

Решаване на казуси. Обратна връзка.   

Лектори на обучението бяха Димитър Василев – секретар на МКБТХ Варна и Анна Николова – Председател на Фондация „SOS – семейства в риск“.

След решаването на казуси и последвалата дискусия, участниците в обучението изразиха подкрепата си към МКБТХ – Варна и дирекция „Превенции“, Община Варна и споделиха необходимостта от организиране на подобни обучения в бъдеще, с цел изграждане на успешни модели за превенция, противодействие, ранна идентификация и социална подкрепа.