logo

Обучение за педагогически специалисти от гр. Бургас и областта на тема: "Рискови фактори при подрастващите, създаващи предпоставка за въвличане в трафик на хора".


На 21.04.2023 г., Местната комисия за борба с трафика на хора в гр. Бургас проведеобучение за педагогически специалисти от гр. Бургас и областта на тема:  "Рискови фактори при подрастващите, създаващи предпоставка за въвличане в трафик на хора".

Семинарът се фокусира върху предпоставките за създаване на уязвимост у подрастващите за попадане в трафик на хора – дисфунционална семейна среда, личностни фактори, нарушена комуникация с връстниците, емоционални и поведенчески проблеми. Бяха разгледани индикаторите за разпознаване на потенциални и реални жертви на трафик на хора. Бяха предоставени практически подходи за психосоциална подкрепа и помощ за подрастващи, уязвими за попадане или вече пострадали от трафик на хора и техните семейства. 

            Лектор на обучението бе г-жа Весна Ненчева – практически психолог и обучител с дългогодишен опит в работата с подрастващи и със специалисти, работещи в образователните институции. В обучението се включиха 24 педагогически съветници и секретари на Местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни от гр. Бургас и региона.

            Участниците дадоха много висока оценка както на организацията, така и на съдържанието и методите на преминалото обучение. Интерактивен, динамичен и практически насочен, семинарът ангажира вниманието, въвлече участниците в дискусии и групова работа. Бяха предоставени печатни материали за практически упражнения и усвояване на техники за психологическа помощ на подрастващите и техните семейства.

            Обучението в пълна степен постигна целите си за надграждане на компетенциите, създаване на сензитивност и мотивиране на педагогическите специалисти да идентифицират потенциални жертви на ТХ, да прилагат ефективни методи за психосоциална подкрепа за пострадали от престъплението „трафик на хора” и да партнират ефективно на Местната комисия за борба с трафика на хора.