logo

Обучение на ученици - доброволци и на професионалисти на тема: „Рисковете от трафик на хора в дигиталното пространство – превенция на предизвикателствата в мрежата“.


В изпълнение на Програмата за дейността на Местната комисия за борба с трафика на хора – Варна за 2022 г., Раздел II „Превенция“ и Раздел III „Обучение и квалификация на кадри“ и реализиране на Националната програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора, Местната комисия за борба с трафика на хора - Варна, дирекция „Превенции“, Община Варана организира в Младежки дом Варна обучения за обучители на младежи-доброволци и на професионалисти на тема: „Рисковете от трафик на хора в дигиталното пространство – превенция на предизвикателствата в мрежата“.

На 28 и 29.11. 2022 г. се проведе двудневно обучение за доброволци от УПК към дирекция „Превенции“, Община Варна, работещи по връстников подход. В обучението ще участват 22 доброволци от 11 варненски училища, с разкрити УПК. Цели: Развиване на умения за разпознаване, реакция и превенция на трафика на хора в онлайн пространството, онлайн проблеми, водещи до попадане в трафик. Развиване на умения за работа в екип. Развиване на умения за подготовка и осъществяване на интерактивни презинтации.

На 30.11.2022 г. се проведе обучение на 20 професионалисти ( обществени възпитатели и членове на МКБППМН, инспектори ДПС – МВР, социални работници от ОЗД ). Обучението на професионалистите се обуславя от нуждата от нов вид подход към трафика на хора в дигиталната ера. Цели: Запознаване с най-новите тенденции по проблема с трафика на хора. Повишаване на знанията и уменията за разпознаване на рисковете от трафик в онлайн пространството. Ефективна реакция при проблем с ученици в Мрежата.

Водещ обученията е г-жа Антоанета Василева – първи вицепрезидент на експертната група за мониторинг по прилагане на Конвенцията за борба с трафика на хора към Съвета на Европа.