logo

Специализирано обучение за училищни психолози, педагогически специалисти и психолози, работещи в социалните услуги, функциониращи в област Монтана


На 3 ноември 2022г., Местните комисии за борба с трафика на хора от гр. Монтана, Плевен и Велико Търново проведоха специализирано онлайн обучение на тема: " Психосоциални предпоставки за въвличане на подрастващите в престъплението трафик на хора. Идентифициране и подкрепа в училищна среда и социалните услуги". В обучението се включиха 63 участници- училищни психолози, педагогически специалисти и психолози, работещи в социалните услуги в областите Монтана, Плевен и Велико Търново.

Лектор на обучението беше г-н Йордан Танковски - практически психолог и обучител с дългогодишен опит в работата с подрастващи и специалисти, работещи в училища и социални услуги, който постави фокус върху основните понятия, свързани с трафика на хора, рисковите фактори при подрастващите за въвличане в трафик, профила на жертвата и насилника, кризата и кризисната интервенция, психотравмени преживявания при пострадали от насилие и трафик, както и върху психологическата подкрепа на жертвите на насилие и трафик на хора в училищна среда и в социалните услуги.

  По време на обучението беше предоставена възможност и за дискусия, като участниците задаваха конкретни въпроси, свързани с практическото приложение на кризисната интервенция и психологическата подкрепа на жертвите и споделиха опит от случаи от собствената си практика.

 Обратната връзка от всички участници бе високата им удовлетвореност от интересното и вдъхновяващо обучение, съобразено със спецификата на работата им, примесено с обсъждането на реални практически ситуации, и всичко това поднесено на високо професионално ниво.