logo

Монтана: Проведе се регионално обучение за здравни, образователни и трудови медиатори


На  12.05.2022г. Местната комисия за борба с трафика на хора - гр. Монтана бе домакин на регионално обучение за здравни, образователни и трудови медиатори от област Монтана, в изпълнение на раздел III " Обучение и квалификация на кадри" от Местната програма за противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите за 2022г.
 
Обучението бе реализирано в партньорство с Международната организация по миграция в рамките на проект "Повишаване осведомеността на местните общности в областите със значително присъствие на ромско население , свързани с убежище и миграция", финансиран в рамките на Норвежкия финансов механизъм.
В събитието участие взеха 30 здравни, образователни и трудови медиатора от област Монтана.
Обучението предостави възможност на участниците да надградят знанията си относно превенцията на трафика на хора и впоследствие да ги споделят сред местните общности. Освен това всички получиха ценна практическа информация за правата и задълженията си, свързани със законна миграция в страните от ЕС/ЕИП, повишиха знанията си и по други свързани предизвикателства, относими към миграцията към ЕС/ЕИП, които поставят ромското население в уязвимо положение и с повишена опасност от злоупотреби.