logo

Специализирано обучение за педагогически специалисти проведе Местната комисия за борба с трафика на хора, гр. Бургас


На 10 май 2022 г. в гр. Бургас се проведе обучение за педагогически специалисти от гр. Бургас и областта на тема „Използване на интерактивни подходи и аудиовизуални продукти за превенция на трафика на хора в училищна среда”. Събитието се организира в партньорство с обучителен екип на Фондация Кампания А21. В него участваха 35 педагогически съветници от гр. Бургас и региона.

Водещите запознаха аудиторията с факторите, водещи до риск от попадане в трафик на хора при подрастващите, такива като дисфункционална семейна среда, насилие, потребност от близост и доверие, неудовлетворена в семейството, ниска себеоценка, бедност и социална изключеност и др. Присъстващите научиха как да разпознават признаците на пострадалите от насилие и трафик на хора.

Бяха предоставени аудиовизуални продукти – филми, видеоклипове, създадени специално за превенция на трафика на хора в младежка възраст. Обучаемите имаха възможност сами да създадат план на информационна сесия със своите ученици, използвайки предоставените им видеа и интерактивни подходи към подрастващите.

Обучението отговори на необходимостта от поддържане на мотивираността и компетенциите на педагогическите специалисти в работата им по превенция на трафика на хора в училище, както и от осигуряване на ефективното им партньорство с Местната комисия за борба с трафика на хора в  гр. Бургас.