logo

Проведе се информационна сесия със студенти от Икономически университет - гр. Варна


На 10.12.2021 г. в изпълнение на Програмата за дейността на Местната комисия за борба с трафика на хора, Варна за 2021 г., Раздел II, „Превенции“ и реализиране на Националната програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите, МКБТХ Варна, дирекция „Превенции“ и Община Варна, с подкрепата на Икономически университет Варна, катедра „Правни науки“, проведоха информационна среща със студенти от университета на тема: „Трафик на хора. Съвременно робство.“

Целта на срещата беше младите хора да бъдат информирани за престъплението „трафик на хора“, причините за попадане в ситуация на трафик, уязвимите групи и методите за предпазване. Интерес сред студентите предизвикаха различни казуси, свързани с млади момичета, станали жертви на трафик. Бяха разисквани методите на контрол от страна на трафикантите и начините за справяне с тези предизвикателства. Пред студентите бяха представени тенденциите, свързани с престъплението на територията на Варна и областта. 

Участие взеха 35 студенти от различни специалности на Икономическия университет.