logo

Обучение на доброволци от град Бургас на тема: „Младежи срещу трафика на хора”, 31.10.-01.11.2021 г., гр. Поморие


Обучението се реализира по Проект на Сдружение „Равновесие”, финансиран от програмата на Община Бургас за подкрепа на неправителствените организации от града в партньорство с Местната комисия за борба с трафика на хора в гр. Бургас.

            Двудневното изнесено обучение се проведе по предварително съставена програма, която включваше основни познания за престъплението „Трафик на хора”, неговите форми, механизмите за въвличане и контрол над жертвите, профила на жертвата и трафиканта. Специална сесия беше предвидена за развиване на умения за извършване на превенция на престъплението сред връстниците. Целта на обучението беше да развие сензитивността на младежите към признаците, по които могат да разпознаят реални и потенциални жертви на трафик на хора, както и да ги подготви да бъдат активни доброволци в превенционните кампании срещу трафика на хора в училищна среда.

            Обучението премина в интерактивна форма, с използването на упражнения, игри, решаване на казуси, работа по групи. Интересът на младите хора към темата беше провокиран с видеа по темата, повечето от които са създадени от техни връстници от град Бургас. Водещите на обучението – Росица Янева и Александра Прозецка създадоха атмосфера на открито споделяне  и общуване между младежите, предоставиха значителен обем от печатни, презентационни и видео материали по темата.

                        Като резултат от проведеното обучение можем да посочим подобрените умения на младите хора да презентират основна информация за престъплението „трафик на хора”, да провеждат информационни часове в класовете, да организират училищни превенционни кампании, както и да бъдат активни доброволци към Местната комисия за трафика на хора в град Бургас за участие в ежегодните информационни кампании на общинско ниво.