logo

Местната комисия в град Пловдив отчете дейността си за първото полугодие на 2021 г.


Местната комисия за борба с трафика на хора, гр. Пловдив проведе своето второ годишно заседание в онлайн платформата за видеоконферентни разговори “Zoom”.

Заседанието протече съгласно предварително утвърден за целта дневен ред от председателя на Местната комисия и зам. – кмет „Обществен ред и сигурност” към Община Пловдив, г-н Йордан Ставрев.

 Сред заложените за обсъждане теми по време на онлайн срещата бяха: приемане на Отчет на Местната комисия за борба с трафика на хора, гр. Пловдив за периода: 01.01. – 30.06.2021 г. по изпълнение на „Програма за противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите през 2021 г.“, обсъждане реализирането на предстоящи дейности от страна на Местната комисия и други текущи въпроси.

В присъствието на участниците, г-жа Таня Иванова – секретар на Комисия очерта основните направления в работа на местната структура до края на 2021 г., включително плануваните за реализиране специализирани обучения за професионалисти, както и провеждането на превантивно-информационни кампании сред рисковите групи от попадане в ситуация на трафик на хора.

Сред участниците в заседанието бяха: заместник районен прокурор Румяна Зайкова – Калеева – Районна прокуратура, гр. Пловдив; съдия Иван Минчев – Окръжен съд, гр. Пловдив; инсп. Елена Запрева – сектор „БОП” – Пловдив, Пазарджик и Смолян; г-жа Галина Гълъбова – секретар на МКБППМН - район „Тракия”, Община Пловдив; г-н Димитър Ставрев – старши експерт ОСО в РУО, гр. Пловдив и г-жа Петя Василева – социален работник в дирекция „Социално подпомагане”, гр. Пловдив.