logo

Монтана: Информационен ден за безработни лица


Местната комисия за борба с трафика на хора гр. Монтана участва в организирания от Дирекция " Бюро по труда " Информационен ден, насочен към безработни лица. Участниците получиха тематични информационни материали, както и разяснения за рисковете, които се крият при търсене на работа в страната и чужбина.

Вследствие на пандемията от Covid-19, влошената икономическа ситуация и нарастващата безработица създават предпоставки за предприемане на рискови инициативи за трудова реализация и абсолютно подценяване на съмнителни предложения за работа, което сериозно увеличава риска от въвличане в трафик на хора с цел трудова експлоатация.