logo

Член на Експертната група за борба с трафика на хора към Съвета на Европа обучава професионалисти от Местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни от област Монтана.


В изпълнение на Местната програма за противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите през 2021 г., Местната комисия за борба с трафика на хора съвместно с Местната комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни – гр.Монтана проведе специализирано обучение за професионалисти на тема: „Интернет пространството като механизъм за въвличане в трафик на хора при условия на социална изолация и дистанционно обучение”.

Събитието се състоя днес  27 май (четвъртък) 2021 г. в платформата за видеоконференти разговори „Zoom”. 

Целта на онлайн събитието бе да  запознае специалисти от МКБППМН с проблема „трафик на хора” и рисковете, които се крият за децата и младежите в глобалната мрежа, особено в условия на дистанционни обучение и социална изолация. Да се представят новите измерения на трафика на хора вследствие на пандемията от COVID-19, включително актуалните тенденции и предизвикателства, както и повишената уязвимост на подрастващите в интернет пространството от попадане в трафик на хора чрез предоставяне на практически насоки и кризисна интервенция.

Лектор на обучението бе г-жа Антоанета Василева, експерт и консултант по човешки права, с над 18 години опит в борбата с трафика на хора.

Г-жа Василева е член на Експертната група за борба с трафика на хора (ГРЕТА), мониторинговия механизъм за наблюдение на Конвенцията на Съвета за борба с трафика на хора от 2019 г. От началото на тази година заема позицията Първи вицепрезидент на ГРЕТА.