logo

Специализирано обучение за педагогически специалисти се проведе в Бургас


На 21 април 2021 г. Местната комисия за борба с трафика на хора в гр. Бургас проведе специализирано онлайн обучение на тема „Психосоциални предпоставки за въвличане на подрастващите в престъплението трафик на хора. Идентифициране и подкрепа в училищна среда и социалните услуги”.  В обучението се включиха 42 души– училищни психолози, представители на неправителствени организации и социални работници от социалните услуги в градовете Бургас и Велико Търново. В обучението взеха участие и секретарите на Местните комисии за борба с трафика на хора в гр. Сливен, Велико Търново, Пазарджик, Монтана и Варна.

Лектор на обучението беше г-н Йордан Танковски - практически психолог и обучител с дългогодишен опит в работата с подрастващи и специалисти, работещи в училища и социални услуги, който постави фокус върху основните понятия свързани с трафика на хора, рисковите фактори при подрастващите за въвличане в трафик, профила на жертвата и насилника, кризата и кризисната интервенция, психотравмени преживявания при пострадали от насилие и трафик, както и върху психологическата подкрепа на жертвите на насилие и трафик на хора в училищна среда и в социалните услуги.

По време на обучението беше предоставена възможност и за дискусия, като участниците задаваха конкретни въпроси свързани с практическото приложение на кризисната интервенция и психологическата подкрепа на жертвите и споделиха опит от случаи от собствената си практика. Управителят на Кризисния център за деца, претърпели насилие и трафик в с. Балван, г-жа Виктория Иванова, също представи своя дългогодишен опит свързан с работата на социалната услуга, методологията й и постигнатите резултати.

В края на събитието участниците в него изразиха своята висока удовлетвореност от интересното и вдъхновяващо обучение, проведено достъпно с множество практически примери и на високо професионално ниво.

Обучението отговори на потребността от надграждане на компетенциите, създаване на сензитивност и мотивиране на педагогическите специалист и социални работници да идентифицират потенциални жертви на ТХ, да прилагат ефективни методи за психосоциална подкрепа за пострадали от престъплението „трафик на хора” и да партнират ефективно на Местната комисия за борба с трафика на хора в гр. Бургас.