logo

Европейската комисия представи новата Стратегия на ЕС за борба с трафика на хора


На 14 април 2021 г., заедно със Стратегията за борба с организираната престъпност, Европейската комисия представи новата Стратегия на ЕС за борба с трафика на хора за периода 2021-2025 г., насочена към намаляване на търсенето, разрушаване на бизнес модела на трафикантите и защита, подпомагане и предоставяне на повече права на пострадалите. 
Новата стратегия възприема тристранен подход като съчетава законодателство, политическа и оперативна подкрепа, и финансиране за предотвратяването на това престъпление чрез изправянето на трафикантите пред съда, защитата на жертвите и осигуряването им на възможности за действие. Посочва се, че трафикът на хора продължава да бъде сериозна заплаха в ЕС въпреки постигнатия през последните години напредък. Между 2017 г. и 2018 г. в Европейския съюз са регистрирани над 14 000 жертви. В световен мащаб печалбите, реализирани от трафикантите, се оценяват на 29,4 милиарда евро за една година. Тъй като се очаква експлоатацията на хора да продължи, трафикантите преориентират своята дейност онлайн, а пандемията вероятно ще създаде условия за по-интензивна експлоатация, в стратегията се определят мерките, които ще позволят на ЕС и неговите държави членки да продължат да засилват отпора си срещу това явление.

Акцентът в Стратегията е поставен по-конкретно върху:
- Намаляване на търсенето, което насърчава трафика на хора: Комисията ще оцени възможността да бъдат въведени минимални правила на ЕС за криминализиране на използването на услуги, предоставяни чрез експлоатацията на жертви на трафик на хора, и заедно с националните органи и организациите на гражданското общество ще организира кампания за превенция, насочена към секторите с голям риск. Комисията ще обмисли също укрепване на Директивата относно санкциите срещу работодателите и ще предложи законодателство, уреждащо корпоративното управление, с цел да бъде изяснена отговорността на предприятията, както и ще предостави насоки относно задължението за надлежна проверка, за да допринесе за предотвратяването на принудителния труд.
- Пресичане на икономическия модел на трафикантите, както онлайн, така и офлайн: Комисията ще проведе диалог с технологичните и интернет предприятията, за да намали използването на онлайн платформите за набиране и експлоатация на жертви. Тя ще насърчава систематичното обучение на правоприлагащите и съдебните специалисти в областта на разкриването и борбата с трафика на хора.
- Защита, подкрепа и осигуряване на възможности на жертвите за действие, със специално внимание към жените и децата: целта на Стратегията е да подобри ранното идентифициране на жертвите и тяхното ориентиране към получаването на помощ и защита, да укрепи програмите, които осигуряват на жертвите възможности да се справят самостоятелно и улесняват тяхното реадаптиране. Комисията ще финансира също обучение, насочено към социалното измерение на пола и специалните нужди на децата, за да помогне на полицията, социалните работници, граничните служители и здравния персонал да откриват жертвите.
- Насърчаване на международното сътрудничество: тъй като половината от жертвите, идентифицирани в ЕС, са граждани на държави извън ЕС, сътрудничеството с международни партньори е от възлово значение за справяне с трафика на хора. ЕС ще използва набор от инструменти на външната политика и оперативно сътрудничество, за да подпомогне борбата с трафика в държавите на произход и транзитно преминаване, включително чрез специални диалози за правата на човека и сигурността, засилено сътрудничество със Съвета на Европа и редовни и целенасочени комуникация, действия и обмен на информация с делегациите на ЕС в държавите партньори. Предстоящият План за действие срещу контрабандата на мигранти ще допринесе също за разбиване на бизнеса на трафикантите, състоящ се от довеждането на жертвите в Европа, където да бъдат експлоатирани.


Пълният текст на Стратегията за борба с трафика на хора 2021-2025 г. може да бъде намерен тук