logo

Нови доброволци към Местната комисия в гр. Монтана бяха обучени


В периода от 18.03.2021г. до 08.04.2021г., МКБТХ - Монтана, с подкрепата на Национална комисия за борба с трафика на хора, Община Монтана и ОбСНВ - Монтана, проведе онлайн въвеждащо обучение на тема "Трафик на хора и рисковете в интернет за децата и младите хора" за 17 нови доброволци към Местната комисия. Водещ лектор на обучението бе г-жа Антоанета Василева, българският представител в експертната Група за борба с трафика на хора и неин първи вицепрезидент.

Основни акценти в обучението бяха свързани със запознаване със същността на престъплението, приликите и разликите със сходни престъпни деяния като каналджийство, методите за въвличане и механизми за контрол на жертвите на трафик на хора. В практически план се постави и фокус върху развиването на умения за своевременното разпознаване на трафик на хора, сигнализиране до компетентните органи, превенция на трафик  през мрежата и онлайн рисковете, които могат да доведат до въвличане в трафик, независимо от експлоатационната му цел. 

По време на обучението новите доброволци получиха индивидуални и групови задачи, като имаха възможност да представят решенията им във всяка следваща обучителна сесия. 

В последния ден от трейнинга учениците развиха умения за представяне на темата пред свои връстници чрез интерактивни инструменти и екипна работа, вкл. създадоха и свои презентации, с които ще предадат наученото, както на съучениците си, така и на близките си. 

Благодарение на това въвеждащо обучение Местната комисия - Монтана вече има 17 нови информирани партньори - доброволци, с които предстои да реализира различни превенционни инициативи сред местната общност.

*Обучението се проведе в изпълнение на раздел III " Обучение и квалификация на кадри" от Местната програма за противодействие трафика на хора и закрила на жертвите за 2021г.