logo

Регионален форум „Трафик на хора с цел трудова експлоатация – превенция и идентификация в условията на криза и нарастваща безработица“


Местната комисия за борба с трафика на хора, гр. Благоевград (МКБТХ) в партньорство с Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ) проведоха регионален уебинар на тема "Трафик на хора с цел трудова експлоатация – превенция и идентификация в условията на криза и нарастваща безработица".

Събитието се реализира, като основна дейност от ежегодната кампания за превенция на трафика на хора с цел трудова експлоатация, организирана от НКБТХ и Местните комисии в страната.

Г-жа Добряна Петкова, и.д. секретар на Националната комисия, акцентира върху политиките за противодействие на трафика на хора.

Прокурор Владимир Николов от РП - гр. Плевен и член на Управителния съвет на Асоциацията на прокурорите в България запозна участниците с предизвикателствата при разграничаването на трафик на хора с цел трудова експлоатация от нарушаване на трудовите права на гражданите.

Г-жа Атанаска Тодорова, гл. експерт "Пазар на труда" – КНСБ презентира актуалното състояние на пазара на труда и отражението му върху трафика на хора с цел трудова експлоатация в условията на криза.

Ролята и действията на синдикатите в процеса на противодействие на трафика на хора с цел трудова експлоатация беше представена от г-жа Валентина Васильонова, президент на сектор "Земеделие в Европейската федерация на синдикатите от земеделие, храни, туризъм - ЕФФАТ".

Г-жа Любка Костадинова, секретар на МКБТХ, гр. Благоевград се конкретизира върху необходимостта от надграждане на междуинституционалното сътрудничество с цел предоставяне на помощ и подкрепа на пострадалите лица.

Участниците бяха експерти, работещи в дирекция „Бюро по труда“ от Област Благоевград, представители на дирекция „Инспекция по труда“, прокурор Елица Калпачка, заместник районен прокурор на РП Благоевград, доц. д-р Валентин Василев, обществен посредник на Община Благоевград, експерти и членове на МКБТХ, гр. Благоевград.

В следствие на пандемията от COVID-19, влошената икономическа ситуация и нарастващата безработица създават предпоставки за предприемане на рискови инициативи за трудова реализация и абсолютно подценяване на съмнителни предложения за работа, което сериозно увеличава риска от въвличане в трафик с цел трудова експлоатация.