logo

Обучение на нови доброволци по превенция на трафика на хора.


На 5, 8 и 11 март 2021 г., в изпълнение на програмата за противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите, в раздел „Превенция“, МКБТХ Варна  проведе обучение на доброволци от Училищните превантивни клубове към дирекция „Превенции“, Община Варна.

В обучението, което се проведе онлайн в платформата „Google meet” се включиха 27 нови доброволци, избрали да работят по превенция на трафика на хора по метода „връстници обучават връстници“.

Разгледани бяха елементите на престъплението, видовете експлоатационни цели, рисковете факторите и уязвимите групи. Обсъдени бяха механизмите на въвличане и контрол над жертвите и начините за предпазване.

Целта на обучението е да се подготвят обучители на връстници по превенция на трафика на хора по „Програма за превенция на рисковото поведение сред ученици 8 – 12 клас“.