logo

Онлайн дискусионен форум на тема „Трафик на хора с цел трудова експлоатация” - 11 март 2021 г.


Днес, 11 март 2021 г., се проведе онлайн дискусионен форум на тема „Трафик на хора с цел трудова експлоатация“ с участието на студенти и преподаватели от Университет „Проф. д-р Асен Златаров” Бургас, специалност Социална психология – 3 и 4 курс.

Форумът се организира ежегодно в партньорство с Факултета за обществени науки към Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас и доц. Мария Дишкова, преподавател във висшето училище.

По време на срещата секретарят на МКБТХ - гр. Бургас, г-жа Росица Янева, представи обща информация за престъплението, както и постави акцент върху трафика на хора с цел трудова експлоатация като една от водещите форми на трафик съгласно статистическите данни, предоставени от Прокуратурата на Р България. В рамките на събитието беше представена и дейността на Местната комисия и институциите, ангажирани с противодействие на престъплението и закрилата на жертвите. Спрямо конкретни случаи, по които е работила Местната комисия и специализираните услуги за пострадали към Националната комисия в гр. Бургас, бяха обсъдени първопричините и начините за въвличане в трафик, механизмите на експлоатация и контрол на жертвите.