logo

Първо годишно заседание на Местната комисия за борба с трафика на хора в град Пловдив


Днес, 18 февруари 2021 г. в онлайн платформата за видеоконферентни разговори “Zoom” се проведе първото годишно редовно заседание на Местната комисия за борба с трафика на хора, гр. Пловдив. Същото откри г-н Йордан Ставрев, заместник-кмет „Обществен ред” в Община Пловдив и председател на Местната комисия. 

По време на заседанието се представи актуализирания състав на комисията. Обсъди се и се прие Отчет на Местната комисия за борба с трафика на хора – гр. Пловдив по изпълнение на „Програма за противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите през 2020 г.“, както и План-програма за противодействие на трафика на хора на Местната комисия  за борба с трафика на хора –  гр. Пловдив през 2021 г. В присъствието на членовете съгласно дневния ред бяха разисквани въпроси, свързани с предстоящи дейности и предложения за бъдещи партньорства.

 

Председателят на Местната комисията, г-н Ставрев очерта основните направления в работата на комисията през текущата година, като анализира резултатите от предходната. Благодари на присъстващите в срещата за ползотворното сътрудничество и акцентира върху надграждане постигнатото на междуинституционално ниво в посока противодействие на престъплението трафик на хора.

Сред участниците в заседанието бяха: г-н Илиан Иванов – началник отдел „АПИО” – район „Западен”, Община Пловдив и заместник – председател на Местната комисия; г-н Емил Вълков – началник отдел „Обществен ред и управление на кризи”, Община  Пловдив; г-жа Таня Георгиева – директор на ОС на „Български Червен кръст”, гр. Пловдив; г-жа Галина Гълъбова – секретар на МКБППМН - район „Тракия”, Община Пловдив; съдия Силвия Цанкова – Окръжен съд, гр. Пловдив; заместник районен прокурор Румяна Зайкова – Калеева – Районна прокуратура, гр. Пловдив; г-н Димитър Ставрев – старши експерт ОСО в РУО, гр. Пловдив; инсп. Елена Запрева – сектор „БОП” – Пловдив, Пазарджик и Смолян и г-жа Петя Василева – социален работник в дирекция „Социално подпомагане”, гр. Пловдив .