logo

Среща на Европейската мрежа на националните анти-трафик координатори, по повод новата стратегия на ЕС срещу трафика на хора


На 11 февруари 2021 г. се проведе консултативна онлайн среща на Eвропейската мрежа на националните докладчици или еквивалентни механизми, с цел обсъждане на подготовката на нов стратегически документ за  ЕС. Обсъждането на цялостно  различен подход за противодействие на трафика на хора и закрила на потърпевшите е от особено значение, с оглед миграционната обстановка, както и различните комплексни методи за извършване на престъплението, най-вече посредством използването на новите технологии и интернет инструменти, както и паралелното извършване на финансови престъпления.

Дискусията постави фокус върху координирания, трансграничен подход в противодействието, превенцията и закрилата на жертвите, свързан с новите предизвикателства, които обуславят динамиката на престъплението. Беше поставен акцент и върху събирането и обработването на данните за престъплението и жертвите на ниво ЕС, които могат да бъдат ключови, както по отношение на разследването и преследването, така и при планирането на таргетирани, превенционни инициативи. 

От българска страна, в срещата взеха участие и. д. секретаря на НКБТХ, г-жа Добряна Петкова, както и представители на секретариата на Комисията. Г-жа Петкова насочи вниманието към необходимостта от повишаване на трансграничното сътрудничество и координацията, особено в случаите на рефериране на пострадали лица, така че да бъдат изградени общ, работещ механизъм и насоки, които да улесняват съвместната работа по закрила на жертвите, както в страните на произход, така и в страните на дестинация. „Българските институции от години работят по създаването на единна база данни, както и възможността за предоставяне на все по-качествен анализ, което все още е предизвикателство и в този смисъл сме в готовност да се присъединим към общата дискусия по темата и решаването на този въпрос с останалите страни-членки“.

По време на срещата бяха засегнати и други актуални аспекти на престъплението, в т. ч. подобряването на международното сътрудничество при съвместни разследвания и ефективни начини за намаляване на фактора на търсене на услуги, предоставяни от жертви на трафик на хора. Въвличането на различни партньори, особено на неправителствени организации, както и осъществяването на публично-частни партньорства за превенция и закрила на жертвите беше важен акцент, представен както от страна на Европейската комисия, така и от участниците. Отделено беше внимание и на използването на съвременните информационни технологии за надграждане на възможностите за разследване на престъплението и оказване на помощ на потенциалните жертви.