logo

Превенция на престъплението трафик на хора и рисково поведение сред децата


По покана на г-жа Ваня Георгиева, класен ръководител на 4 "Б" клас от Второ ОУ "Димитър Благоев", гр. Благоевград се проведе въвеждащо обучение за превенция на престъплението трафик на хора и безопасното използване на онлайн платформи, сайтове за игри и социални мрежи за общуване.

Секретарят на Местната комисия за борба с трафика на хора, гр. Благоевград, г-жа Любка Костадинова запозна учениците с ролята на интернет и социалните мрежи като метод на въвличане в трафик на хора. Децата бяха запознати и с платформата на Национален център за безопасен интернет, който работи за повишаване на дигитално-медийната грамотност на децата и младите хора и тяхната защита.

През последните години основен способ за въвличане в трафик е използването на новите технологии и комуникационни канали. Децата и непълнолетните са особено уязвима група за попадане в ситуация на трафик на хора чрез Интернет поради достъпността на мрежата, анонимността на лицата в нея, както и заради особеностите на възрастта, предразполагащи към неограничено търсене и осъществяване на контакти и попадане в ситуации на риск. Допълнителен риск при онлайн комуникацията е заменянето на реалния свят с виртуален и непосредственото общуване.

Местната комисия за борба с трафика на хора, гр. Благоевград в партньорство с Националната комисия за борба с трафика на хора ще продължат да работят активно с ученици и млади хора и през тази година с цел противодействие на престъплението във всичките видове експлоатация.