logo

Националната комисия за борба с трафика на хора прие проект на Национална програма за 2021 г.


На 15-ти декември 2020 г. се проведе последното за годината заседание на Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ). Заседанието беше открито от проф. Николай Проданов, заместник – министър на правосъдието и заместник – председател на НКБТХ.

В срещата участие взеха представители на министерства и държавни институции – членове на Националната комисия, секретаря на НКБТХ и експерти от администрацията й, както и представител на неправителствената организация „Български фонд на жените“ (БФЖ), като наблюдател.

Г-жа Добряна Петкова, изпълняваща длъжността секретар на НКБТХ, представи изготвения проект на Национална програма за противодействие и закрила на жертвите за 2021 г., който беше единодушно приет на заседанието. Програмата се изготвя ежегодно, в изпълнение на Националната стратегия за борба с трафика на хора 2017 – 2021 г. и предлага оперативни мерки, в зависимост от актуалните тенденции по отношение на трафика на хора.

Програмата се състои от 7 раздела, като предложените 50 дейности за 2021 г. ще се изпълняват в стратегическо сътрудничество между Администрацията на Комисията, институции, неправителствени и международни организации, десетте местните комисии за борба с трафика на хора към общини, представители на чуждестранни дипломатически мисии в България. В изпълнението на дейностите от Комисията, нейната администрация ще се опита отново да надгради опита, чрез въвличането на още партньори в противодействието на трафика на хора, като представители на частния сектор, както и други агенции, камари и институции, които имат отношение по темата.

Основни акценти от проекта на програма са надграждане на капацитета на структурите по ЗБТХ на национално и местно ниво, включително чрез изготвянето на оценка на изпълнението на Национална стратегия за борба с трафика на хора 2017-2021 г.; повишаване на ефективността и обхвата на дейностите, насочени към превенция чрез провеждане на съвместна кампания с ГД“БОП“ по програма на Европол, както и продължение на кампания с фокус превенция на трафик на бременни жени с цел продажба на новородените им деца; реализиране на множество събития, целящи надграждането на капацитета на специалистите (разследващи, магистрати, дипломати, педагози, адвокати, социални работници, специалисти по здравен мениджмънт, представители на медии, студенти и др.); основен елемент от Програмата всяка година е работата в посока защитата и реинтеграция на пострадалите от престъплението или предполагаемите жертви, с фокус работата на специализираните услуги към Комисията, но не единствено, предвид специалната роля на администрацията на НКБТХ на координатор на Националния механизъм за насочване и подкрепа на жертви на трафик в България. С оглед функциите си и на еквивалентен механизъм на Национален докладчик по въпросите на трафика на хора, НКБТХ продължава надграждането на работата си по линия събиране на данни, анализ и докладване във връзка престъплението.