logo

Регионална онлайн дискусия за трафика на хора с цел трудова експлоатация


Местните комисии за борба с трафика на хора в градовете Пловдив и Пазарджик проведоха онлайн дискусия на тема: „Предизвикателства пред идентификацията на случаи на трафик на хора, насоки за превенция и ефективно взаимодействие на регионално ниво”.

Лектори на събитието бяха д-р Атанас Русев, старши анализатор в „Център за изследване на демокрацията”, д-р Надя Кожухарова - клиничен психолог и психотерапевт във Фондация „Асоциация Анимус”, г-жа Даниела Вълчанова - дирекция “Бюро по труда” - гр. Пловдив и г-жа Иванка Трончева - дирекция “Бюро по труда” - гр. Пазарджик.

 

Участие във форума взеха членове от двете местни комисии, представители на заинтересованите институции, неправителствени организации и др.

По време на срещата се обсъдиха и очертаха мерки в посока противодействие на престъплението трафик на хора с цел трудова експлоатация, преминавайки през предизвикателствата, свързани с идентификация на случаи, превенция и ефективно междуинституционално взаимодействие. 

Представиха се актуални изследвания по проблема, проведени информационни кампании, от страна на Фондация “Асоциация Анимус”, както и се анализира ефективността на посредническите услуги, предлагани от бюрата по труда на регионално ниво.

Всяка година Местните комисии за борба с трафика на хора организират  кампании  с цел превенция на трафика на хора с цел трудова експлоатация. Причина за това е, че според статистиките на глобално и регионално ниво тази експлоатационна цел на престъплението се нарежда на второ място след сексуалната. Не на последно място в резултат на пандемията с COVID - 19 се увеличава броя на безработните лица, което от своя страна повишава риска от попадане в подобна ситуация.