logo

Пловдив съпричастен с Европейския ден за борба с трафика на хора


Специализирано обучение за медицински специалисти от образователни институции и експерти “Здравеопазване” към районните кметсва от Община Пловдив на тема “Трафик на хора - рискове, последици и предизвикателства. Неформална идентификация на първо ниво” се проведе в Дом на културата “Борис Христов”, гр. Пловдив.

Събитието се организира от Местната комисия за борба с трафика на хора - гр. Пловдив съвместно с Местната комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни - район “Тракия” - гр. Пловдив и с подкрепата на Националната комисия за борба с трафика на хора.

Лектори на обучението бяха г-жа Таня Иванова - секретар на Местната комисия за борба с трафика на хора, г-н Стоичко Миличин - психолог в “Миличин център” и адв. Милена Кадиева от Фондация “ДА”.

    

В рамките на инициативата се обсъдиха теми, свързани с престъплението трафик на хора, видовете експлоатация, уязвими групи, рискови фактори, Националния механизъм за насочване и подпомагане на жертви на трафик на хора, идентификация, институционална рамка, първопричини, противоправно поведение и семейна среда, профил на деца и младежи, жертви на престъплението, методи за въздействие и контрол върху пострадалите и др. 

На участниците бяха представени казуси, даващи представа за контекста на проблема, което от своя страна спомога за илюстриране на различни гледни точки и намиране на конкретни решения на реални проблеми.

Специализираното обучение постави фокус върху важността на изпреварващата идентификация на потенциални жертви на трафик на хора и повишаване на усилията в посока противодействие на престъплението чрез засилване на междуинституционално сътрудничество и координация при работа по случай.

Акцентира се върху децата и тинейджърите, като особено уязвима група, предвид влиянието на възрастовите особености върху склонността им да поемат рискове, които впоследствие могат да спомогнат за въвличане им в ситуация на трафик на хора.

Дейността е част от националната кампания по повод 18 октомври - Европейския ден за борба с трафика на хора под надслов “Трафикът на хора с цел сексуална експлоатация съществува”.