logo

Местната комисия в Пловдив проведе онлайн обучение за специалисти в сферата на социалните услуги


На 30 април 2020 г. Местната комисия за борба с трафика на хора – гр. Пловдив проведе специализирано онлайн обучение на екипа към Сдружение „Консултантско бюро Напредък 7”.

Сдружението управлява Център за социална рехабилитация и интеграция за подкрепа на деца „Рада Киркович” към Община Пловдив. Услугата предоставя социално – педагогическо, психологическо консултиране и подкрепа на деца в риск и техните семейства. Повишаване компетентността на специалистите по въпросите за трафика на хора е от изключително голямо значение, предвид работата им с тази така уязвима група.

Обучението се реализира онлайн в платформата за видеоконферентна връзка „Zoom”.

 Участниците преминаха през три надграждащи познанията им модула, а именно: „Въведение, правна рамка и актуални тенденции на престъплението трафик на хора“; „Структура, функции и дейност на Местната комисия за борба с трафика на хора“ и „Превенция, идентификация и подкрепа на жертви на трафик на хора“.

По време на обучението се постави фокус върху различните аспекти на престъплението, ролята на Комисията на местно ниво (в посока противодействие на трафика на хора, координацията при работа по случай), както и мястото на всяка институция в процеса на идентификацията и насочването на жертвите.