logo

Проведе се третото специализирано обучение "Превенция на рисковото поведение и трафика на хора в контекста на ранната сексуализация на децата"


На 06.03.2020 г. в конферентна зала 101, Община Благоевград се проведе специализирано обучение на тема "Превенция на рисковото поведение и трафика на хора в контекста на ранната сексуализация на децата", част от партньорските инициативи между Местните комисии за борба с трафика на хора в Благоевград, Бургас и Сливен, които имат за цел да се постигне по-висока ефективност на противодействие на престъплението трафик на хора и по-добър и дългосрочен ефект в изпълнението на държавната политика и стратегия в областта на борба с трафика на хора.

Лектор на обучението беше д-р Весела Банова, клиничен психолог, психоаналитик и доктор по социология, дългогодишен експерт в областта на социалните политики и закрилата на деца в риск, утвърден специалист и разпознаваемо име, както от професионалистите и експертите, така и от институциите.

На специализираното обучение присъстваха педагогически специалисти, социални работници от отдел "Закрила на детето" и социалните услуги към Община Благоевград, инспектори „Детска педагогическа стая“, секретарят на МКБППМН.

Интернет и огромните възможности на мрежата крият предизвикателства пред съвременните подрастващи, някои от които са свързани с ранната сексуализация, рисково поведение при създаване на отношения онлайн и нерядко попадане в ситуация на злоупотреба и трафик на хора.  В тази връзка, цел на обучението беше да се постави фокус, както върху особеностите на съвременните тийнейджъри, така и върху ефективните подходи на педагозите и психолозите в училище към тях. Също така беше презентирана методика за  превенция и създаване на план за урок по темата за сексуалната експлоатация и ранната сексуализация на децата.