logo

Проведе се първото редовно заседание на МКБТХ Варна


На 21.02.2020 г. в зала „Варна“, Община Варна се проведе първото за годината заседание на Местната комисия за борба с трафика на хора – Варна (МКБТХ).

Заседанието бе открито от г-н Тодор Иванов, зам.-кмет на Община Варна и председател на МКБТХ. В срещата участваха членовете на МКБТХ от Районна прокуратура – Варна; ОД на МВР – Варна, сектор БОП Варна; ГПУ Варна, дирекция „Социално подпомагане“; експерти от дирекция „Превенции“; представители на неправителствените организации: фондация „SOS-семейства в риск“ и сдружение „Съучастие“.

Представен бе отчет за дейността на комисията през 2019 г.

Не се наблюдават промени в тенденциите, свързани с трафика на хора на територията на Варна и областта.

По данни на Районна прокуратура – Варна през 2019 г. се забелязва леко намаление на жертвите на трафик, които за2019 г. са 15 лица, а през 2018 г. са били 21 лица. Всички са лица от женски пол, като непълнолетните за 2019 са 4 лица, а през2018 г. са били 8 лица.

През 2019 г. в приюта за временно настаняване за жертви на трафик на хора в гр. Варна е предоставена закрила на 15 жени – на възраст 16 – 38 г. От тях 13 са жертви на външен трафик (Гърция, Германия, Франция, Кипър, Италия, Албания, Великобритания, Полша), като основна форма на експлоатация е сексуалната.

През изминалата година МКБТХ Варна, дирекция „Превенции“, Община Варна продължи успешното изпълнение на „Програма за превенция на рисковото поведение сред ученици VIII-XII клас“във варненските училища. По превенция на трафика на хора обучение преминаха 750 ученици. Обучени бяха нови 89 доброволци,работещи по метода „връстници обучават връстници“. Чрез проведените превантивни информационни кампании са достигнати над 5000 ученика. В рамките на кампаниите са проведени информационни беседи с 30 студенти.

В изпълнение на Програмата за дейността на МКБТХ Варна за 2019 г., Раздел III, „Обучение и квалификация на кадри“ обучение са преминали 170 професионалисти – служители на МВР, прокурори, съдии, педагогически специалисти, социални работници, членове на МКБППМН. Акцентът в обученията е превенция и прилагане на Националния механизъм за насочване и подпомагане на жертви на трафик на хора; Новите тенденции при трафик на хора и противодействие на престъплението; Методология на разследването и подкрепа на потърпевшите лица; Междуинституционално сътрудничество.

Комисията гласува и прие Програма за дейността на МКБТХ Варна през 2020 г. Основни акценти в дейността на комисията през 2020 г. ще бъдат: