logo

Специализирано обучение на тема: "Превенция на рисковото поведение и трафика на хора в контекста на ранната сексуализация на децата"


На 27 февруари 2020 г. Местната комисия за борба с трафика на хора в Бургас проведе специализирано обучение на тема: „Превенция на рисковото поведение и трафика на хора в контекста на ранната сексуализация на децата”,с лектор д-р Весела Банова – клиничен психолог, психоаналитик и доктор по социология, дългогодишен експерт в областта на социалните политики и закрилата на деца в риск.

Участваха 38 педагогически съветници и медиатори от училища в гр. Бургас и Карнобат, секретари на Местни комисии за борба с противообществените прояви в Созопол, Айтос, Бургас и Несебър, както и социални работници от ЦОП и отдел „Закрила на детето” гр. Бургас.

Интернет и огромните възможности на мрежата крият предизвикателства пред съвременните подрастващи, някои от които са свързани с ранната сексуализация, рисково поведение при създаване на отношения онлайн и нерядко попадане в ситуация на злоупотреба и трафик на хора.  В тази връзка, цел на обучението бе да се постави фокус както върху особеностите на съвременните тийнейджъри, така и върху ефективните подходи на педагозите и психолозите в училище към тях.

В началото на обучението участниците споделиха очакванията си, които бяха насочени към обсъждане на подходи за превенция, подходящи за ранната училищна възраст; начини за въвличане на родителите като партньори; как да се достигне ефективно в затворените ромски общности; да бъдат предоставени материали, подходящи за работа с ромските деца и подрастващи.

Обучението премина динамично, с използването на много примери и казуси от практиката и прожекции на видеоматериали. Д-р Банова представи от психоаналитична гледна точка темата за неприкосновеността на собственото тяло в контекста на предпазването от насилие, злоупотреба и трафик на хора.

Практическата насоченост на по-голяма част от сесиите помогна на участниците да изведат основните принципи на превенция на престъплението, а след това да работят в малки групи за планиране на конкретни превантивни дейности на рискови поведения и трафик на хора.

Специализираното обучение постави фокус, както върху особеностите на съвременните тийнейджъри и рисковете в интернет, така и върху ефективните подходи за превантивна работа с тях, за да се постигне целенасочена превенция и взаимодействие по темата. Особен интерес предизвика упражнението „Ателие писане”.

Обученията са партньорска инициатива между Местни комисии за борба с трафика на хора в Бургас, Сливен и Благоевград, като се цели по-мащабна и координирана работа по  противодействие на престъплението трафик на хора на регионално ниво и в изпълнението на държавната политика в областта на борбата с трафика на хора.

Обучението бе подкрепено организационно от РУО Бургас. Финансирано е от бюджета на Националната комисия за борба с трафика на хора.