logo

Местни секретари от комисии за противообществени прояви бяха обучени по проблемите свързани с трафика на хора


В периода 17-19 декември 2019 г. се проведе обучителен семинар, организиран към Център за квалификация на специалисти по системата на борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

В обучението участие като лектор взе г-жа Камелия Димитрова, секретар на Националната комисия за борба с трафика на хора, която представи темата  „Трафик на хора. Превенция“.

Г-жа Димитрова запозна представителите на местните комисии по противообществени прояви с престъплението „трафик на хора“,  преглед на корените на проблема, формите на експлоатация и уязвимите групи, както и признаци за идентифициране на пострадали лица. 

Трафикът на деца също бе сред засегнатите теми, предвид значимостта на темата и нарастващата тенденция на ниво ЕС за идентифициране на все по-голям брой непълнолетни и малолетни жертви. 

Г-жа Димитрова обясни пред аудиторията и разликите между "трафик" и "каналджийство", тъй като често двете понятия биват ползвани като взаимнозаменяеми в общественото пространство, а на практика са различни по характер престъпни дейности. В основата на трафика на хора е експлоатацията, а това не винаги включва преминаване на държавна граница. 

По време на обучителната сесия секретарят на НКБТХ представи пред участниците актуални данни и тенденции на международно и национално ниво, както и функциите и дейностите на Националната комисия, вкл. функционирането на специализирани защитени услуги за жертви на трафик към нея и координирането на Националния механизъм за насочване на пострадали.

Специален фокус бе поставен и на превантивните дейности, които екипът на Националната комисия реализира всяка година – национални кампании за превенция на сексуална и трудова експлоатация, противодействие на новите форми при трафик на хора, работа с младежи и частен сектор.