logo

Студенти от ЮЗУ "Неофит Рилски" участваха в дискусионен форум на тема „Система от мерки за противодействие на трафика на хора. Социална и икономическа инеграция на пострадалите лица в България”


На 16.12.2019 г. в ЮЗУ "Неофит Рилски" се проведе дискусионен форум на тема "Система от мерки за противодействие на трафика на хора. Социална и икономическа инеграция на пострадалите лица в България", насочен към студенти и преподаватели от специалности "Социология", "Социални дейности" и "Връзки с обещствеността".

Инициативата е част от партньорските отношения и тясното сътрудничество между Местната комисия за борба с трафика на хора (МКБТХ), гр. Благоевград и катедра „Социология” към ЮЗУ „Неофит Рилски” и се организира по покана на проф. дсн. Валентина Миленкова и гл.ас. д-р Диляна Керанова, с цел превенция, противодействие и предотвратяване на престъплението трафик на хора.

Прокурор Елица Калпачка, заместник-административен ръководител на Районна прокуратура, гр. Благоевград беше гост-лектор на събитието като представи дефиниция на престъплението трафик на хора, подходящите средства за защита на пострадалите лица, съгласно международните стандарти, разпит на свидетели със специфична нужда от защита, както и информация във връзка със закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления.

Присъстващите бяха запознати и със стандартните оперативни процедури при идентификация, насочване, закрила, подпомагане и социално включване на пострадалите от това престъпление, както и с основните принципи на работа с жертвите на трафик на хора, описани в Национален механизъм за насочване и подпомагане на жертви на трафик на хора.