logo

Информационна сесия със студенти от Икономическия университет в град Варна


На 10 декември по покана на Икономическия университет - Варна, секретарят на Местната комисия за борба с трафика на хора - гр. Варна проведе информационна беседа със студенти на тема: "Трафика на хора. Съвременно робство".

На студентите, завършващи магистратура по специалност "Управление на човешките ресурси", беше представена информация за трафика на хора като престъпление, видовете експлоатационни цели, механизми за въвличане и контрол над жертвите, рискови групи и причините поради, които хората биват въвличани в трафик.

Присъстващите бяха запознати и с функциите и дейностите на Националната комисия и МКБТХ - гр. Варна, както и с правната рамка за противодействие и превенция на престъплението.

По време на беседата беше обърнато внимание на механизмите за въвличане в трудова експлоатация, причините за попадане и начините за предпазване.