logo

Информационна сесия с професионалисти - служители на ОД МВР, Варна и Гранична полиция


В изпълнение на Програмата за дейността на МКБТХ Варна за 2019 г., Раздел III, „Обучение и квалификация на кадри“ и реализиране на Националната програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите, Местната комисия за борба с трафика на хора –  Варна (МКБТХ), съвместно с Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ) и дирекция „Превенции“, Община Варна организира и проведе на 03.12.2019 г. в Младежки дом, Община Варна, обучение за професионалисти,на тема: „Трафик на хора. Предизвикателства. Насочване и подпомагане на жертви на трафик на хора“.

В информационната сесия участваха 20 представители на: ОД – МВР Варна и Гранична полиция – ГПУ Пристанище Варна и ГПУ Аерогара Варна.

Целите на обучението бяха насочени към повишаване познанията и подготовката  на служителите на МВР, работещи на терен, за разкриване и предотвратяване на престъплението „Трафик на хора“, повишаване на чувствителността към жертвите, идентификация и насочване на жертвите на това престъпление.

Темата беше разработена и представена от Димитър Василев, секретар на МКТБХ – Варна и г-жа Анна Николова, председател на Фондация „SOS – семейства в риск“ и управител на Приют за временно настаняване на жертви на трафик на хора, в следните етапи: 1.Престъплението „трафик на хора“. Видове експлоатационни цели и нови форми на трафик. Разграничаване на трафика на хора от други сходни по състав престъпления. 2.Национална комисия за борба с трафика на хора. Местна комисия за борба с трафика на хора. Структура, функции и дейности. Национален  механизъм за насочване и подпомагане на жертвите на трафик на хора. Стандартни оперативни процедури. 3.Предоставяне на закрила и подкрепа на жертвите на трафик на хора. Социално включване (реинтеграция). 4. Решаване на казуси. Обратна връзка.

Г-жа Николова насочи вниманието на участниците към  практическото прилагане на„Национален механизъм за насочване и подпомагане на жертви на трафик“, закрила и подкрепа на жертвите на трафик на хора и последващото им социално включване (реинтеграция).

При обратната връзка  професионалистите заявиха, че обучението е било полезно и е оправдало очакванията им. Придобили са нови знания и  информация, която  е с достатъчна практическа насоченост.