logo

Проведе се третото заседание на Националната комисия за 2019 г.


На 25 ноември 2019 г. се проведе третото за годината заседание на Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ). Заседанието беше открито от проф. Николай Проданов, заместник – министър на правосъдието и заместник – председател на НКБТХ.

В заседанието взеха участие представители на министерства и държавни институции – членове на Националната комисиясекретаря на НКБТХ, както и секретари на Местните комисии за борба с трафика на хора (МКБТХ).

В дневния ред на заседанието бяха дискутирани предстоящото посещение в България на Експертната група за борба с трафика на хора (ГРЕТА) към Конвенцията на Съвета на Европа за борба с трафика на хора, продължаването на дейността на Мултиинституционален екип за работа по случаи, сформиран като част от проект по линия на Българо-швейцарската програма за сътрудничество и други.

Посещението на Експертната група за борба с трафика на хора (ГРЕТА) към Конвенцията на Съвета на Европа за борба с трафика на хора в България през декември месец ще допринесе за изготвянето на Третия доклад за напредъка на страната ни по изпълнение на Конвенцията, чийто фокус е „Достъпът до правосъдие и ефективни правни средства за защита на жертвите на трафик“.През юни месец, Администрацията на НКБТХ, в качеството си на координационен орган за България, изготви и предостави на Съвета на Европа попълнен въпросник за изпълнението на Конвенцията, включващ принос на всички компетентни институции. Предстоящото посещение на представителите на ГРЕТА представлява втория елемент на оценката.

По време на заседанието бе решено да се продължи дейността на Мултиинституционален екип за работа по сложни случаи на трафик на хора, сформиран като част от проекта, изпълняван от НКБТХ по линия на Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Основна цел на екипа е да осъществява на практика Националния механизъм за насочване и подпомагане на жертви, както и връзка с други национални и международни институции и организации при възникване на сложни/ комплексни случаи на трафик на хора.