logo

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за борба с трафика на хора


Парламентът прие на първо четене промени в Закона за борба с трафика на хора. Проектът на закон е внесен от Министерски съвет.

Предложените изменения и допълнения в Закона за борба с трафика на хора са продиктувани от необходимостта за спазване на международните правни инструменти, по които България е страна, както и от нуждата да се отстранят противоречия в разпоредби, които практиката е доказала за неприложими. Промените, свързани с привеждане на националното законодателство с изискванията на международните правни норми, са свързани с ефективното прилагане на Конвенцията на Съвета на Европа за борба с трафика на хора, ратифицирана  със  закон,  приет  от  40-то  Народно събрание на 7.03.2007г. Конвенцията на Съвета на Европа за борба с трафика на хора въвежда наднационални минимални стандарти и механизми за третиране на жертвите на трафик, както и за оказване на необходимата им подкрепа и закрила. Международният правен акт предвижда т.нар. период за възстановяване и размисъл, който се предоставя на ЖТХ за първоначално възстановяване след травмата, причинена от трафика и експлоатацията, и за прекъсване на връзките с трафиканта, за да може жертвата да вземе съзнателно и информирано решение дали да съдейства за преследване на дееца.

Промените, свързани с развитието на институционалната рамка за противодействие на трафика на хора, обхващат и дефинирането на ролята на администрацията на НКБТХ като координатор на приетия от Министерски съвет през 2016 г. Национален механизъм за насочване и подпомагане на жертви на трафик. Националният механизъм представлява рамката за сътрудничество, чрез която институциите изпълняват задълженията си по отношение на грижата за пострадалите, координирайки усилията си в стратегическо партньорство с неправителствени, международни организации и гражданско общество. Основните цели на Механизма са да осигури спазването на човешките права на жертвите на трафик при предоставянето на ефективна грижа и насочване на пострадалите към съответните услуги. 

Важен момент в промените е и ясното посочване на международноправния статут на НКБТХ на национален орган за докладване съгласно чл.19 от Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него.

В рамките на промените в закона, с оглед на по-устойчивата и ефективна закрила на жертвите на трафик, се предвижда законова възможност за откриване на приюти за последваща реинтеграция на жертви на трафик на хора. Приютите за последваща реинтеграция на жертви на трафик дават възможност на жертвите на трафик, след преодоляване на първоначалната криза, да пребивават в защитена среда, до тяхната цялостна социална и икономическа реинтеграция в обществото.  

Според НКБТХ приемането на предложения законопроект ще доведе до по-голяма яснота при прилагането на разпоредбите на закона, до изпълнение на ангажиментите на страната ни по прилагането на Конвенцията на Съвета на Европа за борба с трафика на хора, както и до осигуряване на по-ефективна и цялостна закрила на жертвите на трафик.