logo

Конкурс за възлагане на управлението на социалната услуга – делегирана от държавата дейност – „Кризисен център“ (с приоритетно настаняване на деца, жертви на трафик на хора) на територията на Столична община


Днес, 16.09.2019 г., Столична община обяви нов конкурс за избор на доставчик за управлението на социалната услуга „Кризисен център“ (с приоритетно настаняване на деца, жертви на трафик на хора) на територията на Столична община.

Крайният срок за подаване на документите от кандидатите е до 17:30 ч. на 31.10.2019 г. включително. Документите се подават лично в стая № 5 на деловодството на Столична община, на адрес: гр. София, ул. “Московска” № 33 или по поща с препоръчано писмо с обратна разписка.

Подробности относно условията за кандидатстване, изискванията към кандидатите и конкурсната документация може да откриете на интернет страницата на Столична община на следния линк: https://www.sofia.bg/web/guest/jobs-advertisement/-/asset_publisher/aR3BIyli9CjS/content/stolicna-obsina-obavava-konkurs-za-izbor-na-dostavcik-pritezavas-upravlenski-kapacitet-za-upravlenieto-na-socialnata-usluga-krizisen-cent-r-s-priori-1?redirect=%2Fjobs-advertisement&inheritRedirect=true