logo

Министерският съвет одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за борба с трафика на хора


Министерският съвет одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за борба с трафика на хора (ЗИД на ЗБТХ).

Промените предвиждат синхронизация на българско законодателство с международната регламентация в областта на предоставянето на период за размисъл и период за възстановяване чрез ясно дефиниране на неговите функции и срок, както и допълване на правата, от които жертвата на трафик може да се ползва в този срок в съответствие с изискванията на Конвенцията на Съвета на Европа за борба с трафика на хора.
С приемане на Проекта ролята на Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ) като национален координатор по прилагането на Национален механизъм за насочване и подпомагане на жертви и като национален орган за докладване се цели да бъде окончателно утвърдена. В Проекта е заложено подобряване на средствата и механизмите на НКБТХ за ръководство и контрол на структурите по ЗБТХ, както и надграждане на организацията и координацията между отделните ведомства и организации, свързани с функции по закона.

Сред промените са и създаването на законова възможност да се откриват специализирани приюти за последваща реинтеграция на жертви на трафик на хора, уреждане на координаторската роля на НКБТХ и закрепване на основната й роля за събиране и анализ на данни във връзка с трафика на хора. Промените целят и внасяне на яснота по отношение оказването на помощ и закрила на деца-жертви.

Целите на проекта съответстват на заложените приоритети, цели и мерки в Национална стратегия за борба с трафика на хора 2017 – 2021 и Национална програма за противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите и кореспондират с основните цели в правителствената програма по отношение на Укрепване на държавността и стабилизиране на институционалната среда и Гарантиране на социалните права на гражданите и провеждане на социална политика, която подпомага уязвимите групи.