logo

България отбелязва напредък в борбата с трафика на хора, според доклада на Държавния департамент на САЩ за 2019 г.


България е положила значителни усилия в противодействието на трафика на хора, се посочва в Доклада на Държавния департамент на САЩ за трафика на хора за 2019 г.

„Правителството демонстрира повече усилия спрямо предходния докладван период...Усилията включват…разпределяне на повече ресурси за услугите за жертви и участие в по-голям брой международни разследвания.“

Страната ни продължава да бъде във Втора група (Tier 2) от държави, според която правителствата не отговарят напълно на минималните стандарти, но полагат значителни усилия да ги покрият.

Държавният департамент на САЩ отбелязва като положителен факта, че Правителството увеличава усилията си по линия на превенция на престъплението, продължавайки изпълнението на Националната стратегия за борба с трафика на хора 2017-2021 г. и приемайки ежегодната Национална програма за противодействие на трафика на хора с фокус върху превенцията на рискови групи, идентификация на жертви и подпомагането им. Поставен е акцент и върху проведените през изминалата година превенционни дейности, сред които национална кампания срещу трафика на хора с цел трудова експлоатация. Реализираните от Местните комисии за борба с трафика на хора над 40 превенционни проекта, от които кампании и проекти за работа с деца и с уязвими групи, са достигнали над 30 000 лица

В доклада се посочва още и сътрудничеството с редица европейски страни и постигнатите резултати от него. Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" и Главна Дирекция "Гранична полиция" са работили по 25 международни операции. През 2018 г. новообразуваните досъдебните производства са 60, а осъдените за трафик на хора лица са 58.

Поставен е акцент и върху дейността на Изпълнителна Агенция „Главна инспекция по труда“, която е извършила 1415 бр. проверки на фирми, работодатели, предприятия и дружества. За констатираните нарушения Инспекцията е предприела спрямо работодателите и посредниците ред принудителни административни мерки, в т.ч. са съставени над 536 актове за административни нарушения.

Изграждането на капацитет на заинтересованите страни е ключова политика, залагана в Националната програми за противодействие на трафика на хора всяка година. В документа се казва, че през отчетния период администрацията на НКБТХ е организирала, съорганизирала или е допринесла с експерти за общо 25 обучения, които са достигнали до над 400 специалисти (разследващи, магистрати, социални работници, трудови посредници, дипломати, консулски служители, служители на миграционните власти и агенцията за бежанци, студенти, ученици и др.).

Докладът отправя и конкретни препоръки към България, като увеличаване на усилията по линия на разследване и преследване на извършителите, налагане на строги и ефективни присъди на трафикантите и проактивно идентифициране на потенциални жертви на трафик. Докладът препоръчва въвеждане на устойчив финансов механизъм за услугите за жертви на трафик, включително приютите в гр. София; разпределяне на достатъчно средства за дейности, насочени към борбата с трафика, включително и за изпълнението на целите, заложени в Националната стратегия и Националната програма за борба с трафика на хора.